Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

 

Θεσμικές αρμοδιότητες

Σκοπός της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού είναι η υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής του ΥΠΠΕΘ/ΕΕ για το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η παροχή εισηγήσεων για τη σχεδίαση της πολιτικής αυτής. Επίσης, η εκπόνηση μελετών σε στρατηγικά θέματα ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του ΙΤΥΕ.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, όπως αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΙΤΥΕ είναι ιδίως:

 • Εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και το Ε.ΣΥ.Δ., εφόσον ζητηθούν, και μελέτες σε στρατηγικά θέματα ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του ΙΤΥΕ.
 • Η διασφάλιση της διανομής, της διαχείρισης και του δημόσιου χαρακτήρα του ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθέματος και η ισότιμη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στο ψηφιακό απόθεμα.
 • Η λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού για το σχολείο.
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και συσσώρευσης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων.
 • Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και ο συντονισμός, καθώς και η αξιοποίηση των υποδομών, των πόρων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν την παραγωγή, διανομή και διάθεση ψηφιακών αποθεμάτων σε ηλεκτρονική μορφή, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά.
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ειδικού σκοπού, όπως συστήματα για την ασφαλή διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων.
 • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις ΤΠΕ, σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης.
 • Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών στο Υπουργείο Παιδείας για θέματα του αντικειμένου της Διεύθυνσης.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτήν από τον Πρόεδρο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.ΣΥ.Δ.

 

 

Αντικείμενο - Λειτουργίες

Το τμήμα «Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 1. Σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων και e-υπηρεσιών για την οργάνωση, διαχείριση, αξιοποίηση και διασφάλιση της διάθεσης του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου προς την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Περιλαμβάνονται: Αποθετήρια ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου (Φωτόδεντρο), Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, e-υπηρεσία διάθεσης ψηφιακών / διαδραστικών σχολικών βιβλίων κλπ.
 2. Σχεδίαση, ανάπτυξη/προσαρμογή και συντήρηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικού λογισμικού, σχετικών εφαρμογών κλπ) για τη σχολική εκπαίδευση
 3. Υπηρεσίες τεκμηρίωσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με βάση τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και διαμόρφωση/προσαρμογή των σχετικών προτύπων για την ελληνική σχολική εκπαίδευση
 4. Προδιαγραφές και διαμόρφωση της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, νέες πρακτικές και κατευθύνσεις και διασφάλιση της διάθεσής τους μέσα από σχετικές e-υπηρεσίες.
 5. Διαχείριση και λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων για την παροχή των παραπάνω e-υπηρεσιών προς την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό
 6. Σχεδίαση και υλοποίηση στρατηγικής για την επέκταση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα Ψηφιακά Αποθετήρια και στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Περιλαμβάνονται ενέργειες για προσέλκυση νέων παρόχων ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και εφαρμογών, παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης και αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου τρίτων (φορέων πολιτισμού, εκπαίδευσης, βιβλιοθήκες, άλλα έργα).
 7. Υποστήριξη χρηστών (Help Desk) για τη χρήση και αξιοποίηση των e-υπηρεσιών (αποθετήρια ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, υπηρεσία διάθεσης ψηφιακών εκδόσεων σχολικών βιβλίων κα)
 8. Προβολή και προώθηση των παραπάνω e-υπηρεσιών και των δράσεων της Διεύθυνσης προς την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό
 9. Διαχείριση αδειών χρήσης και εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
 10. Συντονισμός ομάδων ή/και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων αξιοποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναπτύσσονται ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησής τους
 11. Σχεδίαση και υποστήριξη της υλοποίησης έργων σχετικών με το αντικείμενο της Διεύθυνσης, όπου περιλαμβάνονται σχεδίαση και σύνταξη τεχνικού δελτίου, προγραμματισμός εργασιών, εκπόνηση προϋπολογισμού, καθορισμός προδιαγραφών ή/και προσόντων για σύναψη συμβάσεων έργου προσωπικού για την υλοποίηση των έργων.

 

 

Το τμήμα «Στρατηγικής και Ειδικών Εφαρμογών» περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 1. Εκπόνηση μελετών σε στρατηγικά θέματα ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του ΙΤΥΕ και εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και το ΕΣΥΔ, εφόσον ζητηθούν
 2. Η σχεδίαση, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία ειδικών εφαρμογών και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ειδικού τύπου, όπως κατανεμημένα συστήματα για την ασφαλή διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων και η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και γεννητριών.

 

Άλλες οριζόντιες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

 1. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών και εκπόνησης μελετών σχετικών με τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης
 2. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις ΤΠΕ, σε θέματα που αφορούν στο αντικείμενο των τμημάτων της διεύθυνσης
 3. Παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών στο ΥΠΠΕΘ σε θέματα που αφορούν στο αντικείμενο των τμημάτων της διεύθυνσης

 

 

Η Διεύθυνση υλοποιεί έργα ανάπτυξης υπηρεσιών ύψους 2-3 εκ. ευρώ ετησίως, μεταξύ των οποίων και το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» που εντάσσεται στις δράσεις για το «Ψηφιακό Εκπαιδευτικού Περιεχόμενο» του Ψηφιακού Σχολείου, με συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ. Την τελευταία 4ετία και για την υλοποίηση των έργων της Διεύθυνσης εργάστηκαν (με συμβάσεις μίσθωσης έργου) πάνω από 300 εξωτερικοί συνεργάτες (μηχανικοί / πτυχιούχοι πληροφορικής, εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες σε σχετικά αντικείμενα, άλλο επιστημονικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ). Σε ετήσια βάση, απασχολούνται με συμβάσεις έργου περίπου 100 εξωτερικοί συνεργάτες. Διευθύντρια της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού είναι η Δρ. Ελίνα Μεγάλου.

 

Η υπηρεσία «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» http://ebooks.edu.gr που αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο του ΥΠΠΕΘ για τη διάθεση και διανομή στα σχολεία της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων, έχει πάνω από 20.000 μοναδικούς επισκέπτες τη μέρα (και συνολικά, πάνω από 1 εκατομμύριο μοναδικούς επισκέπτες). Επίσης στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν πάνω από 5.000 νέα ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα που αναρτήθηκαν στις υπηρεσίες Αποθετηρίων Φωτόδεντρο (photodentro.edu.gr/lor και photodentro.edu.gr/video).