Διεύθυνση Τηλεματικής & Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΤΟΧΟΙ
Η Δ/νση «Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης» (συντομ. «Κέντρο Τηλεματικής») εγκαθιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποδοτικής χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στις Περιφέρειες της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας
Οι επιμέρους στόχοι του Κέντρου Τηλεματικής είναι:

 • Να λειτουργήσει ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
 • Η διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη και υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών ΤΠΕ για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα των Περιφερειών της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας
 • Να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να θέσει σε λειτουργία εφαρμογές ΤΠΕ χρήσιμες για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα


ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Στα έργα και τις δραστηριότητες του Τομέα δίνεται σημαντική ερευνητική διάσταση, με ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών στα παρακάτω αντικείμενα εφαρμοσμένης έρευνας:

 • Τεχνολογίες και εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές κινητών επικοινωνιών
 • Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης για την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση
 • Περιφερειακή ανάπτυξη και νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι κύριες Δραστηριότητες του Κέντρου Τηλεματικής είναι:

Σχεδίαση και Υλοποίηση δράσεων περιφερειακής ανάπτυξης και διαπεριφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Οι στόχοι του Κέντρου Τηλεματικής (ΚΤ) για την συγκεκριμένη δραστηριοποίηση περιλαμβάνουν:

 • Δραστηριοποίηση σε Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ΚΤ συμμετέχει σε έργα (που άπτονται των δραστηριοτήτων και στόχων του) στα Προγράμματα
  • Interreg
  • Innovation
  • LifeLong Learning
 • Συνεργασία με φορείς των Περιφερειών που καλύπτει, με στόχο την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε Προγράμματα όπως το Interreg.
 • Ενίσχυση της ήδη εγκαθιδρυμένης συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. σχετικά με Περιφερειακή Ανάπτυξη και Καινοτομία, καθώς και με άλλους φορείς στον Ελλαδικό χώρο και Ευρωπαϊκό χώρο οι οποίο έχουν σημαντική εμπειρία σε θέματα καινοτομίας.

Παροχή προηγμένων ερευνητικών λύσεων τηλεματικής.

 • Ανάληψη έργων για την προώθηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας, προηγμένων ερευνητικών λύσεων Τηλεματικής.
 • Συνεργασία με άλλους Τομείς του I.T.Y.E."ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ σε θέματα καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ.

Ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα που παρήχθησαν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Τομέα σε διάφορα έργα.:

Προϊόν Δικτυακός Τόπος
Ολοκληρωμένη Πύλη Τουρισμού με έμφαση στην Τουριστική Επιχειρηματικότητα www.e-ionia.gr
Σύστημα προβολής και παρουσίασης Τουριστικών Πληροφοριών βασισμένων σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας. http://www.e-ionia.gr/main.php?p_id=1&no_i=yes
Λογισμικό συλλογής στοιχείων για διαθέσιμους πόρους και παρουσίασης στατιστικής ανάλυσης των σχετικών πληροφοριών (Σύστημα διαχείρισης Πόρων) http://survey.sch.gr
Εφαρμογή «Εικονικές Εκθέσεις» http://thaleia.westgate.gr/aristhot/v_exposure/
Σύστημα παρακολούθησης Περιβάλλοντος και Υγείας http://thaleia.westgate.gr/enhance/page_en/surveillance.htm
Εφαρμογή Εικονικής Παρουσίασης Τουριστικών Διαδρομών http://www.e-ionia.gr/main.php?menu=virtual
Εφαρμογή έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις εκδήλωσης περιβαλλοντικών καταστροφών http://athos.cti.gr/prompt
Εξειδικευμένη Μηχανή Αναζήτησης για Τουριστικές Πληροφορίες http://www.e-ionia.gr/main.php?menu=ehotel

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Κέντρου Τηλεματικής για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ανθρώπους, τις δημοσιεύσεις και τα έργα του.