Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Η Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (Δ/νση ΠΣΔ & ΔΤ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος», αποτελεί την μετεξέλιξη του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του ΕΑΙΤΥ, ο οποίος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1999 ως ένας από τους Τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΑΙΤΥ.
Το κύριο αντικείμενο της Δ/νσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών τηλεματικής. Με την συμμετοχή της σε πρωτοποριακά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, η Δ/νση ΠΣΔ & ΔΤ έχει αναπτύξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και των υπηρεσιών τηλεματικής και ειδικότερα στα σχολικά δίκτυα και τις υποδομές ΤΠΕ των σχολείων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ουσιαστική συνεισφορά του στη διαμόρφωση της πολιτικής ανάπτυξης στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, η Δ/νση ΠΣΔ & ΔΤ δραστηριοποιείται σε :

  • Διαχείριση και αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τον σχεδιασμό και εγκατάσταση δικτυακών υποδομών και παροχή δικτυακών υπηρεσιών
  • Σχεδιασμό δικτύων ευρείας ζώνης (broadband)
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη βασικών δικτυακών υπηρεσιών
  • Τεχνολογίες WWW και Βάσεων Δεδομένων
  • WWW-based εκπαιδευτικό λογισμικό
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής
  • Υποστήριξη λειτουργίας δικτύων και χρηστών τηλεματικών υπηρεσιών

Η Δ/νση ΠΣΔ & ΔΤ συνεργάζεται στενά με πολλά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας για την εκτέλεση διαφόρων έργων. Επιπλέον στόχος της είναι η ανάπτυξη συνεργασιών σε ερευνητικά θέματα με μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς της Ελλάδας και ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων για μεταφορά τεχνογνωσίας σε δικτυακά θέματα στην Ελλάδα. Ακόμα, έχει μακροχρόνια και εξειδικευμένη εμπειρία σε τεχνολογικά θέματα, ενώ διαχειρίζεται σημαντικού μεγέθους προηγμένη δικτυακή και υπολογιστική υποδομή.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ανθρώπους, τις δημοσιεύσεις, τα έργα και τα προϊόντα της Δ/νσης ΠΣΔ & ΔΤ επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Δ/νσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών