Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης


Αντικείμενο

Η Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης (ΔΕΠ) του ΙΤΥΕ δημιουργήθηκε το 2001 ως τομέας επιμόρφωσης και κατάρτισης, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή ολοκληρωμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς, στελέχη και άλλες ομάδες του δημοσίου τομέα, την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών κατάρτισης και πιστοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για την διαχείριση, παρακολούθηση και στήριξη των επιμορφώσεων σε πανελλήνια κλίμακα.
Η ΔΕΚ ανέπτυξε, διατηρεί και εξελίσσει διαρκώς τεχνογνωσία αιχμής, κρίσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τους σκοπούς αυτούς ενώ και συνεργάζεται σε σταθερή βάση και μεταφέρει αμφίδρομα τεχνογνωσία με θεσμικά αρμόδιους φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η δράση της ΔΕΚ με έμφαση στην αποτελεσματική διοργάνωση προχωρημένων προγραμμάτων επιμόρφωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα γνωστή σε πανελλήνια κλίμακα και έχει τύχει ιδιαίτερης αποδοχής στη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος.


Δομή & Οργάνωση

Η ΔΕΚ στεγάζεται στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας» του ΙΤΥΕ, στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών και στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ στους Αμπελόκηπους. Στελεχώνεται με 30 περίπου άτομα, έμπειρα διοικητικά & τεχνικά στελέχη, ερευνητές, μηχανικούς λογισμικού και άλλους τεχνικούς Η/Υ, επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, και προσωπικό υποστήριξης. Συνεργάζεται, σε σταθερή βάση με επιστημονικούς συνεργάτες από διάφορα πανεπιστήμια, ειδικούς σε θέματα σχεδιασμού κι αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Διευθυντής της δομής είναι ο Καθηγητής του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χαράλαμπος Ζαγούρας.


Δραστηριότητα της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Η δεκαετής δραστηριότητα της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης περιλαμβάνει:

 • Tον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προώθηση της χρήσης και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση,
 • Tην διοργάνωση κι εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης των ελλήνων εκπαιδευτικών κι επιμορφωτών ΤΠΕ, σε εθνικό επίπεδο, σε θέματα απόκτησης βασικών δεξιοτήτων και κυρίως της αξιοποίησης και ολοκληρωμένης εφαρμογής των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη
 • Tην ανάπτυξη κι ολοκληρωμένη εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης κι αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ,
 • Tην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για την πιστοποίηση γλωσσικών προσόντων
 • Tην ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για το συντονισμό και τη διαχείριση επιμορφωτικών και γενικότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας
 • Tην ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων λογισμικού, ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης, και εν γένει την παραγωγή κι αξιοποίηση τεχνολογιών e-learning στην επιμόρφωση και τη διδακτική πρακτική αλλά και ευρύτερα
 • Tον σχεδιασμό, ανάπτυξη, οργάνωση κι εφαρμογή συστημάτων και μοντέλων εξ αποστάσεως και μικτής εκπαίδευσης,  μεταξύ άλλων, για την αποτελεσματική πρόσβαση όλων στη δια βίου μάθηση,
 • Στη βασική κι εφαρμοσμένη έρευνα σε καινοτόμα συνεργατικά συστήματα για την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων με επιχειρήματα


Η ΔΕΚ για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΤΠΕ

Η Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί ολοκληρωμένες υπηρεσίες δια βίου μάθησης και διαρκούς επιμόρφωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ καθώς και υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων, μέσα από δράσεις αρμοδιότητας του ΥπΔΒΜΘ για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Οι υπηρεσίες αυτές εφαρμόζονται κατά τεκμήριο σε ευρεία εθνική κλίμακα μέσα από δομές που αναπτύσσει, παρακολουθεί, μεταφέρει αμφίδρομα τεχνογνωσία, και υποστηρίζει ολοκληρωμένα τόσο επιστημονικά όσο και τεχνολογικά, η ίδια ΔΕΚ. Η ΔΕΚ σχεδίασε, διοργάνωσε, διεξήγαγε και συνεχίζει να υλοποιεί με αποδοτικό τρόπο έργα επιμόρφωσης ΤΠΕ μεγάλης κλίμακας, σε συνεργασία με τις κεντρικές και άλλες υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, και συγκεκριμένα για:

 1. Την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, με επιμόρφωση αρχικά 85.000 και στη συνέχεια, άλλων 35.000 εκπαιδευτικών, όλων των κλάδων πλην πληροφορικής, καθώς και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων τους (2002–2005, και 2005- 2007 αντίστοιχα ΥπΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ - ΚτΠ, έργα επιμόρφωσης α’ επιπέδου),
 2. Την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, με επιμόρφωση 15.000 και στη συνέχεια άλλων 27.500 εκπαιδευτικών (των κλάδων ΠΕ60-70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) (2005–2008, ΥπΕΠΘ – ΕΠΕΑΕΚ, και ΥπΔΒΜΘ - «Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», έργα επιμόρφωσης β επιπέδου).
 3. Την εκπαίδευση αρχικά 400 νέων επιμορφωτών ΤΠΕ και στη συνέχεια άλλων 760, στα παραπάνω πλαίσια έργων.
 4. Την εκπαίδευση 120 επιμορφωτών διδακτικής της πληροφορικής και την επιμόρφωση 3.200 εκπαιδευτικών πληροφορικής σε τεχνολογίες αιχμής


Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΔΕΚ έχει σημαντική δραστηριότητα στην προσέλκυση και υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών κι εφαρμοσμένων ανταγωνιστικών έργων σε εστιασμένες επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται στενά με την  δράση της ώστε να διατηρείται και αναπτύσσεται η απαραίτητη τεχνογνωσία για την εφαρμογή σε έργα επιμόρφωσης κι αξιοποίησης των ΤΠΕ ιδίως στην εκπαίδευση και σε εθνική κλίμακα. Χαρακτηριστικές θεματικές περιοχές στις οποίες η ΔΕΚ έχει σημαντική δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες αφορούν γενικότερα στο χώρο του technology-enhanced learning, και ειδικότερα σε καινοτόμα συστήματα υποστήριξης συνεργασίας και επιχειρηματολογικής συνεργασίας, σε κοινότητες πρακτικής, σε ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σε qualification systems, κ.ά. Τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά πλαίσια των ευρωπαϊκών έργων της ΔΕΚ είναι τα FP7-ICT, eContent, Socrates, Comenius, Grundtvig, Leonardo Da Vinci, Languages, και LLP-ICT.


Πληροφοριακά συστήματα, λογισμικό και άλλοι υπολογιστικοί πόροι της ΔΕΚ

Η Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης διαθέτει  ισχυρή τεχνογνωσία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και έχει αναπτύξει  πρωτότυπα εξειδικευμένα εργαλεία στο αντικείμενο των εργασιών της καθώς και καινοτόμα ερευνητικά πρωτότυπα.  Συνοπτικά αναφέρουμε το σύστημα πιστοποίησης βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής «CoNCert», το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα επιμόρφωσης, το υπό ανάπτυξη σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και το εργαλείο copeit για συνεργασία και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων με επιχειρήματα.
Η ΔΕΚ μεταξύ πολλών άλλων portals ή sites που διατηρεί για τους σκοπούς των έργων που εκτελεί, ανέπτυξε και συντηρεί το ιδιαίτερα δημοφιλές στην επιμορφωτική κοινότητα αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ΤΠΕ  http://ifigeneia.cti.gr/repository/ που φιλοξενεί επώνυμα εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ελλήνων επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και επιμορφωτών τους που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη σχολική πράξη. Το αποθετήριο δραστηριοτήτων συνιστά από τη φύση του εργαλείο συλλογικής γνώσης και συμβάλει ιδιαίτερα στη διάχυση, διάδοση και επαναχρησιμοποίηση για διδακτικούς σκοπούς των καθημερινά παραγόμενων αποτελεσμάτων της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία σε όλους τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς.
Τέλος, η ΔΕΚ εξελλήνισε σειρά προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Επίσης διατηρεί, κι εξελίσσει ποικιλία συστημάτων ανοιχτής κι εκ αποστάσεως εκπαίδευσης.


Έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και το Ελληνικό Δημόσιο  της ΔΕΚ (2002 – 2011)


Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία
Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου”, ΥΠΒΔΜΒ/ Ε.Π Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση  2007 – 20013, http://b-epipedo2.cti.gr/

Το έργο αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, στην καθημερινή διδακτική πράξη καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου λογισμικού. Η πράξη είναι σε εξέλιξη και έχει ήδη καλύψει δύο περιόδους επιμόρφωσης με επιμορφωτικά προγράμματα που διενεργήθηκαν σε όλη τη χώρα για 7,000 εκπαιδευτικούς σε εκατοντάδες Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης που λειτουργούν στο πλαίσιο του έργου. Σε εξέλιξη είναι επίσης η εκπαίδευση άλλων 400 επιμορφωτών σε Πανεπιστημιακά Κέντρα εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, καθώς και ο σχεδιασμός μοντέλου μεικτής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε ΤΠΕ. Στο πλαίσιο του έργου καλύπτεται και η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στα προγράμματα επιμόρφωσης.


Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση των Εξεταστών»
Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πρόσκληση 79, ΟΠΣ 298773

Το έργο αναπτύσσει τις ακόλουθες  υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού e-test για το ΚΠΓ σε πλήρη λειτουργία τροφοδοτημένο με δοικιμασίες testlets για 6 φυσικές γλώσσες (που παράγονται από άλλους συνεργαζόμενους επιστημονικούς  φορείς). Το σύστημα καλύπτει όλον το κύκλο ζωής παραγωγής και χρήσης από εξεταζομένους και βαθμολογητές σε κέντρα εξέτασης e-tests και εφαρμόζεται πιλοτικά σε  επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.
 • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ασύγχρονης ε.α. εκπαίδευσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εξεταστών ξένης γλώσσας του ΚΠΓ με ενσωματωμένο υλικό σεμιναρίων που διεξάγονται από απόσταση για την εκπαίδευση των εξεταστών της αγγλικής γλώσσας και την συνολική διαχείριση/διοργάνωση των αντιστοίχων ε.α. εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τμήματα εκπαιδευομένων.

Το έργο είναι συμπληρωματικό και σε συνέργια με άλλο έργο που εκτελείται από το ΕΚΠΑ κια ΑΠΘ( Πράξη 1 της ίδιας πρόκλησης 79).


Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία
Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου”, ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2005 – 2008, www.cti.gr/epimorfosi/

Το έργο κάλυψε την επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τους πολυπληθέστερους κλάδους ειδικότητας (ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) στις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης. Στο πλαίσιο του έργου εκπαιδεύτηκαν 400 επιμορφωτές ΤΠΕ και περί τους 15.000 εκπαιδευτικούς.


Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, (2005 – 2008) και ΕΠ.ΚτΠ, (2002 – 2008), http://epimorfosi.cti.gr

Τα έργα αφορούσαν στην επιμόρφωση και πιστοποίηση 85.000 και 35.000 εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε βασικές δεξιότητες σε όλη την επικράτεια (58 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και δημιούργησαν εξ υπαρχής αξιόπιστες και ευέλικτες βάσεις για την αποδοτική οργάνωση, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων επιμόρφωσης μεγάλης κλίμακας. Οργάνωσαν τόσο τις διαδικασίες σε θεσμικό επίπεδο, δημιούργησαν τα αναγκαία πληροφοριακά συστήματα, δημιούργησαν τις δομές εκτέλεσης του έργου, χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα Κέντρα στήριξης επιμόρφωσης, τα μητρώα επιμορφωτών, τα πανεπιστημιακά κέντρα εκπαίδευσης,  κά.


Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Υποέργο 2: «Ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης οικονομικών και στατιστικών στοιχείων του Προγράμματος»
ΥΠΕΠΘ/ ΕΠΕΑΚ ΙΙ, 5/3/2007 – 31/8/2008, ΥΠΒΔΜΒ/ Ε.Π Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση  2007 – 2013

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και ανάπτυξη συνοδευτικών εφαρμογών, εκπονήθηκε ολοκληρωμένος οδηγός - διαδικασιών και συστήματος υποστήριξης κι ενημέρωσης χρηστών, και έγινε και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, υποστήριξης και συντήρησης. Η ΔΕΚ εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες αναβάθμισης, υποστήριξης και λειτουργίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.


Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής
ΥπΕΠΘ, Ε.Π. ΚτΠ, Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής», Υποέργο-1, 1/1/2008 – 31/12/2008, http://edu19-20.cti.gr

Mε στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα μαθήματα πληροφορικής, το έργο σχεδίασε και υλοποίησε, πανελλαδικά, προγράμματα εκπαίδευσης 120 Επιμορφωτών Διδακτικής Πληροφορικής και επιμόρφωσης 3200 Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε τεχνολογίες αιχμής και την εμβάθυνση σε θέματα διδακτικής της πληροφορικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Το έργο υλοποίησε ένωση 8 ακαδημαϊκών φορέων με συντονιστή το ΙΤΥΕ.


Ευρωπαϊκά, ερευνητικά και εφαρμοσμένα, ανταγωνιστικά έργα της ΔΕΚ


DICODE: Mastering Data-Intensive Collaboration and Decision Making
European Commission, FP7-ICT, 2010–2013, http://dicode-project.eu/

Το Dicode στοχεύει στη διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από υπερσυσσώρευση δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, το έργο αξιοποιεί και επεκτείνει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες για τη στοχευμένη αναζήτηση, ανάλυση και συγκεντρωτική θεώρηση δεδομένων τεραστίου όγκου από διάφορες πηγές. Η λύση που προβλέπει το Dicode, βασισμένη στη συνέργεια των δυνατοτήτων συλλογιστικής του ανθρώπου και του υπολογιστή, θα ενορχηστρώνει ένα σύνολο από διαλειτουργικές υπηρεσίες. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω τριών περιπτώσεων χρήσης. Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα διατίθενται με άδειες χρήσης ανοικτού λογισμικού.


SLOT: Sectorial Learning Outcomes Transparency
European Commission, Lifelong Learning programme - LdV, 2010-2012, https://sites.google.com/site/leonardodavincislot/home

Σκοπός του έργου είναι να προτείνει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο καθορισμού μαθησιακών αποτελεσμάτων, για την υποστήριξη της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των προσόντων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Επιπλέον, για μια ομοιόμορφη εφαρμογή του ECVET στην Ευρώπη, το SLOT εστιάζει στον προσδιορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων για την ΕΕΚ και τη συσχέτισή τους με δεξιότητες και προσόντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του EQF. Κεντρική δράση αποτελεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από το Spanish National Institute of Qualifications.


REVIT: Revitalizing Small Remote Schools for LifeLong Distance e-Learning
LifeLong Learning Programme - Key Activity 3: ICT, 2009 – 2011, http://revit.cti.gr/

Το έργο απευθύνεται σε παιδιά κι ενηλίκους, επαγγελματίες και μη, που ενδιαφέρονται είτε να επιμορφωθούν σε τομείς σχετικούς με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις κι ανάγκες είτε απλώς να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχουν σχεδιαστεί μαθήματα βασισμένα στις πραγματικές ανάγκες απομακρυσμένων περιοχών, όπως οι ίδιοι οι κάτοικοι τις έχουν εκφράσει, στις Κυκλάδες (Ελλάδα), στην Fornetka (Πολωνία), στην Kula (Βουλγαρία), και στο Παλαιχώρι (Κύπρος), αξιοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία για Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες Web 2.0.


TICTC: Teachers’ ICT Competences. Α way to effective learning for children with hearing difficulties
Comenius 2.1, 2006–2009, http://tictc.cti.gr/

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την απόκτηση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία για μαθητές με προβλήματα ακοής. Αναπτύχθηκαν: πρόγραμμα σπουδών, υλικό μελέτης για χρήση σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και βοηθητικό βιβλίο για τη χρήση των ΤΠΕ στα βασικά μαθήματα. Το έργο εκτελέσθηκε σε συνεργασία με σχολεία, κέντρα για παιδιά με προβλήματα ακοής και φορείς αρχικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.


INTERCOM: Un programme d'apprentissage pour la promotion de l'intercomprehension en Europe
Lingua 2, 2006–2009, http://www.intercomprehension.eu/

Ανάπτυξη μιας διδακτικής προσέγγισης βασισμένης στη μέθοδο InterComprehention και ενός υποστηρικτικού διαδικτυακού περιβάλλοντος, για την εκμάθηση Γερμανικών, Πορτογαλικών, Βουλγαρικών και Ελληνικών. Παρήχθησαν διαδραστικές online δραστηριότητες, απευθυνόμενες σε ενήλικους, που οδηγούν τον εκπαιδευόμενο από το επίπεδο αρχαρίου στο επίπεδο Α2 και μπορούν να εφαρμοσθούν τόσο σε δομημένο/θεσμικό περιβάλλον (σχολείο, πανεπιστήμιο, ΚΕΚ) όσο και για αυτόνομη μάθηση.


«ELTE»: European Language Teaching Exchange
Grundtvig 2, 2006–2007

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθόδων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες. Μεταξύ άλλων μελετήθηκαν: Method of Activation of Individual and Group Potential, Tandem – Learning, Multiform Method, European Language Portfolio, the Web-based environment «Xenios».


«OBELFA»: Open Blended eLearning for Adults
Grundtvig 1, 2005–2007, www.obelfa.eu, http://obelfa.cti.gr

Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας μικτής μάθησης ενηλίκων επικεντρωμένης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και πιλοτική της εφαρμογή κι αξιολόγηση σε οκτώ χώρες. Προϊόντα του έργου είναι μια σειρά 50 εκπαιδευτικών μαθημάτων που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Moodle και ένα βιβλίο-οδηγός για σχεδιασμό και παροχή μαθημάτων μικτής μάθησης. Το πιλοτικό στην Ελλάδα έγινε σε συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και το 10ο TEE Πάτρας, με χρήση μαθησιακών αντικειμένων που αναπτύχθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο SCORM.


GRUNDTVIG COURSES
LifeLong Learning Programme – Comenius / Grundtvig Sectoral Programmes – Mobility – Action: In-service Training, 2009 – 2012, http://tek-courses.cti.gr/

Επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά και των δομών διά βίου εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο LLP (εκτός της Ελλάδας). Οι επιμορφωτικές δράσεις έχουν διάρκεια 30 ώρες και στόχο την ενίσχυση και θωράκιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την ορθή αξιοποίηση και ένταξη στη διδακτική πράξη των νέων τεχνολογιών και μεθόδων διδασκαλίας: e-tutoring, open educational resources, εργαλεία Web 2.0. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση επιδοτείται από το LLP. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 επιμορφωτικές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί από 11 χώρες.