Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/TEACH-UP: TEACHer UPskilling

TEACH-UP: TEACHer UPskilling

Γράφτηκε από 
TEACH-UP: TEACHer UPskilling

Το έργο TEACH-UP: TEACHer UPskilling συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / European policy experimentations in the fields of Education, Training and Youth led by high-level public authorities. Στο έργο συνεργάζονται 18 ευρωπαϊκοί φορείς (υπουργεία παιδείας, φορείς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικοί οργανισμοί) από 13 χώρες, υπό τον συντονισμό του European Schoolnet. Η εφαρμογή του πειραματισμού πολιτικής, που θα σχεδιάσουν από κοινού όλοι οι εταίροι, θα γίνει σε 10 από αυτές τις χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Το έργο βασίζεται στις συστάσεις της ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ2020) στα Σχολεία, η οποία τόνισε την  ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το νέο ρόλο και τις αρμοδιότητές τους καθ’ όλη τη σταδιοδρομία τους. 

Το αντικείμενό του έργου TEACH-UP αφορά σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου  για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και στοχεύει στη διερεύνηση και την κάλυψη αναγκών στο μεσοδιάστημα της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, το  έργο στοχεύει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τη διάδοση ενός πειραματισμού πολιτικής που περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση τεσσάρων διαδικτυακών επιμορφώσεων για εκπαιδευτικούς,  σε επίπεδο τόσο Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσο και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε θέματα σχετικά με το νέο τους ρόλο τους: συνεργασία, εξατομίκευση της μάθησης, διαμορφωτική αξιολόγηση, δημιουργικότητα.
  • Δοκιμές και σύγκριση δύο εναλλακτικών επιμορφωτικών σχεδίων και των μοντέλων υλοποίησής τους, σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή πεδίου. 
  • Υλοποίηση Εργαστηρίων Διαλόγου’ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα του TEACH-UP θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν σε 10 γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Εσθονικά, Ουγγρικά, Λιθουανικά, Σλοβακικά και Τουρκικά) και θα διατεθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου ως ανοιχτοί επιμορφωτικοί πόροι.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Start: 27-02-2017
  • End: 26-02-2020
  • Funding: ERASMUS+ / KA3 / European policy experimentations in the fields of Education, Training and Youth led by high-level public authorities (GA 2016-2927/008-0011)
  • Coordinator: EUN Partnership AISBL (European Schoolnet)
  • Partners: Belgium - EUN PARTNERSHIP AISBL BRUXELLES (Coordinator) [2.] Italy - Fondazione Bruno Kessler - Research Institute for the Evaluation of Public Policies (FBK-IRVAPP) [3.] Austria - The Federal Ministry of Education (BMB) [4.] Estonia - The Information Technology Foundation for Education (HITSA) [5.] Greece - Computer Technology Institute and Press "Diophantus" (CTI) [6.] Hungary - Educational Authority (OH) [7.] Lithuania - Lithuanian University of Educational Sciences (LEU) and Education Development Centre (EDC) [8.] Malta - The Ministry for Education and Employment (MEDE) - The Department of Curriculum Management (DCM) [9.] Portugal - The Teachers Training Centre of the Association of Schools Centro-Oeste (CFAE), Ministry of Education (ME) and The University of Minho (UMinho) [10.] Slovakia - Methodological and Pedagogical Centre (MPC) and The University of Žilina (UNIZA) [11.] Spain - The Ministry of Education, Culture and Sport - The National Institute of Educational Technologies and Teacher Training (INTEF) [12.] Turkey - The Ministry of National Education (MoNE) - Directorate General of Innovation and Educational Technologies (YEĞİTEK) [13.] UK - The General Teaching Council for Scotland (GTCS) [14.] France - European Institute of Education and Social Policy (EIESP) [15.] UK - University of Glasgow [16.] Belgium – Educonsult [17.] Belgium - Vrije Universiteit Brussel (VUB) [18.] Flemish Ministry of Education and Training, (BE)
  • Duration (months): 36