Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities

Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities

Γράφτηκε από 
Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities

Το πρόγραμμα STEAMonEdu έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοχής και της επιρροής της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Η προσέγγιση του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί να γίνουν οι πυλώνες στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών STE(A)M και να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη τόσο μέσω επιμορφώσεων μεικτής μάθησης όσο και με την ενεργό συμμετοχή τους σε μια κοινότητα ενδιαφερομένων μερών. Η ανταλλαγή εμπειριών, η συνεργασία και η δημιουργική εργασία εντός αυτής της κοινότητας θα υποστηριχθεί μέσω διαδικτυακής ομαδοσυνεργατικής μάθησης και μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το STE(A)M εκπαιδευτικό πλαίσιο θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα χρήσιμων ερευνητικών και δημιουργικών τεχνικών και εργαλείων μεταξύ των μελών της κοινότητας. Θα περιλαμβάνει ικανότητες, πολιτικές, μεθοδολογίες, εκπαιδευτικά αντικείμενα κλπ.

Τα ευρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό ειδικού εκπαιδευτικού επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτές STE(A)M και θα διατεθεί το MOOC "Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών STE(A)M". Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει δύο στάδια: αρχικά το MOOC θα είναι διαθέσιμο σε όλους όσους δείξουν ενδιαφέρον στο αντικείμενο και αναμένεται να εγγραφούν περισσότεροι από 500 εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, θα επιλεγούν 50 εκπαιδευτικοί οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το MOOC για το επόμενο στάδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μία μεικτού τύπου πιο προχωρημένη επιμόρφωση με Διαδικτυακές δραστηριότητες κατάρτισης και οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή προτύπων μαθησιακών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών STE(A)M.Το σχέδιο θα υιοθετήσει μια από κάτω προς τα (bottom-up) άνω συμμετοχική προσέγγιση για την επίτευξη:

Το έργο θα εφαρμόσει μία συμμετοχική, από κάτω-προς-τα-πάνω προσέγγιση προκειμένου να παραδώσει:

 • Μια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτών, η οποία θα συγκεντρώνει καλές πρακτικές και συνεργατικά θα αναπτύσσει εκπαιδευτικές πολιτικές STE (A) M,
 • Ένα πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ένα κορμό γνώσης STE(A)M, πρότυπα προγράμματα σπουδών και μαθησιακές δραστηριότητες, εστιάζοντας σε ζητήματα διαφορετικότητας
 • Ένα πλαίσιο επάρκειας STE(A)M, το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτούμενες ικανότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STE(A)M (το STEAMComp θα εξειδικεύει τις ιδιαίτερες ικανότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τους Εκπαιδευτές - το DigCompEdu με STE(A)Μ)
 • Ένα προφίλ των εκπαιδευτών STE(A)M, το οποίο θα σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της ESCO (Ευρωπαϊκή πολυγλωσσική ταξινόμηση Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων)
 • Μια σειρά μεικτών μαθημάτων που θα παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας και χρησιμοποιώντας στο περιεχόμενό της (OERs), συμπεριλαμβανομένου ενός MOOC το οποίο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές STE(A)M.
 • Οδηγό εκπαιδευτικών πρακτικών STE(A)M
 • Οδηγό για εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A M
 • Εργαλείο επίδρασης πολιτικής STE(A)M
 • Οδηγό για δημιουργούς εκπαιδευτικών πολιτικών STE(A)M (Προτάσεις πολιτικής)
 • Ένα Διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης της STE(A)M ετοιμότητας για εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι οποίοι εφαρμόζουν εκπαιδευτικές πολιτικές STE(A)M, που θα υλοποιήσουν ή θα επεκτείνουν SELFIE.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Έναρξη: 01.01.2020
 • Λήξη: 31.12.2021
 • Χρηματοδότηση: 612911-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD
 • Συντονιστής: Computer Technology Institute & Press – “Diophantus”/Research Unit 3 (RU3-DAISy), Greece
 • Συνεργάτες: ALL DIGITAL AISBL – Belgium, STATI GENERALI DELL INNOVAZIONE DIPROMOZIONE SOCIALE – Italy, FORDERVEREIN FUR JUGEND UND SOZIALARBEIT EV – Germany, Fundatia EOS - Educating for an Open Society Romania – Romania, COLECTIC SCCL – Spain, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Greece.
 • Διάρκεια (μήνες): 24